Česká republika - Pravidla pro nakládání s dárkovými kartami s.Oliver

 1. Pojmy:
  1. Prodávající: s.Oliver CZ, s.r.o., IČO: 27141209, sídlem Praha 5 – Jinonice, Pekařská 695/10a, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/99390.
  2. Prodejna: kamenná prodejna prodávajícího, která se nachází na území České republiky.
  3. Dárková karta s.Oliver – karta v určité nominální hodnotě sloužící po dobu své platnosti pro nákup zboží s.Oliver v kamenných prodejnách na území České republiky, nelze ji použít k nákupu zboží v internetovém obchodě s.Oliver.
  4. Kupující – osoba, která zakoupila Dárkovou kartu s.Oliver.
  5. Držitel – kdokoli, kdo má Dárkovou kartu u sebe v držení.
  6. Zboží s.Oliver – zboží dostupné v kamenných prodejnách prodávajícího, ve kterých se nabízí zboží značky s.Oliver.
 2. Dárková karta s.Oliver je produkt, který prodávající nabízí k prodeji ve svých prodejnách. Kupní cena za dárkovou kartu s.Oliver je sjednána mezi prodávajícím a kupujícím a její výši a datum koupě dokládá pokladní účtenka. Dárková karta přechází do vlastnictví kupujícího zaplacením sjednané kupní ceny.
 3. Dárková karta s.Oliver slouží jejímu držiteli k nákupu zboží s. Oliver v kamenných prodejnách prodávajícího. Nominální hodnota dárkové karty s.Oliver se rovná částce kupní ceny, kterou kupující za tuto dárkovou kartu zaplatil. Nominální hodnota dárkové karty s.Oliver je do své výše započitatelná na kupní cenu zboží s. Oliver.
 4. Dárková karta s.Oliver je uplatněna držitelem, který je po jejím předložení prodávajícímu v kamenné prodejně oprávněn započítat nominální hodnotu dárkové karty s.Oliver, nebo její část, na kupní cenu vybraného zboží s.Oliver, a to i opakovaně, maximálně však do výše nominální hodnoty dárkové karty s.Oliver. Pokud cena nákupu překračuje nominální hodnotu dárkové karty s.Oliver, doplatí držitel zbývající část kupní ceny jiným platebním prostředkem.
 5. Dárkovou kartu s.Oliver nelze směnit za hotovost.
 6. Dárková karta s.Oliver je platná nejdéle po dobu 12-ti měsíců od data její koupě. Doba platnosti nemůže být prodloužena. Poslední den platnosti dárkové karty s.Oliver připadá na den, který je svým číslem shodný se dnem zakoupení, a to i když v tento den bude v prodejnách s.Oliver zavřeno.
 7. Prodávat dárkové karty s.Oliver je vyhrazeno pouze prodejnám prodávajícího.
 8. Po převzetí dárkové karty s.Oliver kupujícím nenese prodávající žádnou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození, zneužití či odcizení dárkové karty s.Oliver a kupující ani držitel nemají vůči prodávajícímu v této souvislosti žádný nárok ani na její reklamaci ani na jakoukoli náhradu škody. Vystavení duplikátu dárkové karty s.Oliver není v takových případech možné.
 9. Pokud by došlo k poškození dárkové karty s.Oliver, které brání jejímu uplatnění, z důvodů na straně prodávajícího, má držitel právo reklamovat takové poškození v kterékoli provozovně prodávajícího za podmínek uvedených v těchto pravidlech a v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího http://klub.soliver.cz a v tištěné podobě v každé prodejně. V případě uznání reklamace bude držiteli vystavena nová dárková karta s.Oliver, a to ve shodné nominální hodnotě a se shodnou dobou její platnosti, kterou měla taková dárkové karta s.Oliver v době uplatnění reklamace. Reklamace dárkových karet s.Oliver se vyřizují pouze v pracovních hodinách prodejen a nová dárková karta s.Oliver může být vydána pouze v prodejně, ve které držitel uplatnil reklamaci.
 10. Úhrada kupní ceny za zboží s.Oliver realizovaná započtením z dárkové karty s.Oliver je vždy považována za platnou, bez ohledu na to, zda byla provedena oprávněným držitelem; oprávněnost držitele prodávající neposuzuje.
 11. Prodávající má právo odmítnout přijetí dárkové karty s.Oliver od držitele za účelem započtení kupní ceny za zboží s.Oliver v následujících případech:
  1. dárková karta s.Oliver je již po době platnosti,
  2. dárkovou kartu s.Oliver nelze z technických důvodů použít; jedná se zejména o tyto případy:
  3. dárkovou kartu s.Oliver nelze připojit k počítačovému systému prodávajícího,
  4. poškození dárkové karty s.Oliver neumožňuje načíst konkrétní data.
  5. z konkrétních okolností je zcela zřejmé, že držitel nakládá s dárkovou kartou s.Oliver neoprávněně.
 12. Prodávající nenese odpovědnost za nemožnost uplatnit dárkovou kartu s.Oliver, která vznikla za podmínek, které nemůže prodávající ovlivnit. Jedná se zejména o dočasnou ztrátu elektronického nebo telefonního spojení na prodejně.
 13. Po uplynutí doby platnosti dárkové karty s.Oliver nemá držitel ani kupující právo žádat na prodávajícím jakékoliv plnění ani náhradu škody, a to ani za nevyčerpání nominální hodnoty takové dárkové karty s.Oliver.
 14. Práva z vadného plnění vztahující se ke zboží s.Oliver, které bylo zaplaceno dárkovou kartou s.Oliver, se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího http://klub.soliver.cz a v tištěné podobě v každé kamenné prodejně. V případě neodstranitelné vady zboží s.Oliver, na základě které držitel dárkové karty s.Oliver odstoupí od kupní smlouvy na zboží, má držitel právo požadovat na prodávajícím buď vrácení peněz, nebo bezplatné vydání nové dárkové karty s.Oliver v nominální hodnotě kupní ceny reklamovaného zboží.
 15. Práva z vadného plnění vztahující se ke zboží s.Oliver, které bylo zaplaceno dárkovou kartou s.Oliver, se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího http://klub.soliver.cz a v tištěné podobě v každé kamenné prodejně. V případě neodstranitelné vady zboží s.Oliver, na základě které držitel dárkové karty s.Oliver odstoupí od kupní smlouvy na zboží, má držitel právo požadovat na prodávajícím buď vrácení peněz, nebo bezplatné vydání nové dárkové karty s.Oliver v nominální hodnotě kupní ceny reklamovaného zboží.
 16. Kupující zaplacením dárkové karty s.Oliver potvrzuje, že se seznámil s podmínkami užití dárkové karty s.Oliver uvedenými v těchto Pravidlech pro nakládání s dárkovými kartami s.Oliver a zavazuje se s nimi seznámit držitele takové dárkové karty s.Oliver, včetně data koupě.
 17. Dárková karta s.Oliver neslouží jako kreditní či platební karta, elektronický platební ani peněžní prostředek a není platební službou ve smyslu příslušných právních předpisů.
 18. Veškerá další práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto pravidlech ani v Reklamačním řádu prodávajícího, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.
 19. Prodávající si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli změnit. Tato pravidla jsou k dispozici na webových stránkách http://klub.soliver.cz a v tištěné podobě na pokladnách prodejen s.Oliver.

© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.