Slovensko - Pravidlá používania darčekových kariet s.Oliver

 1. Pojmy:
  1. Predávajúci: s.Oliver Slovakia, s.r.o., IČO: 35860685, so sídlom SC Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 29119/B.
  2. Predajňa: kamenná predajňa predávajúceho, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky.
  3. Darčeková karta s.Oliver – karta v určitej nominálnej hodnote, ktorá slúži po dobu svojej platnosti na nákup tovaru s.Oliver v kamenných predajniach na území Slovenskej republiky, nie je možné ju použiť na nákup tovaru v internetovom obchode s.Oliver.
  4. Kupujúci – osoba, ktorá zakúpila Darčekovú kartu s.Oliver.
  5. Držiteľ – ktokoľvek, kto má Darčekovú kartu u seba k dispozícii.
  6. Tovar s.Oliver – tovar dostupný v kamenných predajniach predávajúceho, kde sa ponúka tovar značky s.Oliver.
 2. Darčeková karta s.Oliver je produkt, ktorý predávajúci ponúka na predaj vo svojich predajniach. Kúpna cena za darčekovú kartu s.Oliver je dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim a jej výšku a dátum nákupu dokladá pokladničný doklad. Darčeková karta prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
 3. Darčeková karta s.Oliver slúži jej držiteľovi na nákup tovaru s. Oliver v kamenných predajniach predávajúceho. Nominálna hodnota darčekovej karty s.Oliver sa rovná sume kúpnej ceny, ktorú kupujúci za túto darčekovú kartu zaplatil. Nominálna hodnota darčekovej karty s.Oliver je do svojej výšky započítateľná do kúpnej ceny tovaru s. Oliver.
 4. Darčeková karta s.Oliver je uplatnená držiteľom, ktorý je po jej predložení predávajúcemu v kamennej predajni oprávnený započítať nominálnu hodnotu darčekovej karty s.Oliver, alebo jej časť, do kúpnej ceny vybraného tovaru s.Oliver, a to i opakovane, maximálne však do výšky nominálnej hodnoty darčekovej karty s.Oliver. Pokiaľ cena nákupu prekračuje nominálnu hodnotu darčekovej karty s.Oliver, doplatí držiteľ zostatkovú časť kúpnej ceny iným platobným prostriedkom.
 5. Darčekovú kartu s.Oliver nie je možné zameniť za hotovosť.
 6. Darčeková karta s.Oliver je platná najviac po dobu 12 mesiacov od dátumu jej nákupu. Doba platnosti nemôže byť predĺžená. Posledný deň platnosti darčekovej karty s.Oliver pripadá na deň, ktorý je svojim číslom zhodný s dňom zakúpenia, a to i keď v tento deň bude v predajniach s.Oliver zatvorené.
 7. Predávať darčekové karty s.Oliver je vyhradené iba predajniam predávajúceho.
 8. Po prevzatí darčekovej karty s.Oliver kupujúcim nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie, zneužitie či odcudzenie darčekovej karty s.Oliver a kupujúci ani držiteľ nemajú voči predávajúcemu v tejto súvislosti žiadny nárok ani na jej reklamáciu ani na akúkoľvek náhradu škody. Vystavenie duplikátu darčekovej karty s.Oliver nie je v takýchto prípadoch možné.
 9. Pokiaľ by došlo k poškodeniu darčekovej karty s.Oliver, ktoré bráni jej uplatneniu, z dôvodov na strane predávajúceho, má držiteľ právo reklamovať takéto poškodenie v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho za podmienok uvedených v týchto pravidlách a v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho http://klub.soliver.cz a v tlačenej podobe v každej predajni. V prípade uznania reklamácie bude držiteľovi vystavená nová darčeková karta s.Oliver, a to v zhodnej nominálnej hodnote a so zhodnou dobou jej platnosti, ktorú mala takáto darčeková karta s.Oliver v dobe uplatnenia reklamácie. Reklamácie darčekových kariet s.Oliver sa vybavujú iba v pracovných hodinách predajní a nová darčeková karta s.Oliver môže byť vydaná iba v predajni, v ktorej držiteľ uplatnil reklamáciu.
 10. Úhrada kúpnej ceny za tovar s.Oliver realizovaná započítaním z darčekovej karty s.Oliver je vždy považovaná za platnú, bez ohľadu na to, či bola uskutočnená oprávneným držiteľom; oprávnenosť držiteľa predávajúci neposudzuje.
 11. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie darčekovej karty s.Oliver od držiteľa za účelom započítania kúpnej ceny za tovar s.Oliver v nasledujúcich prípadoch:
  1. darčeková karta s.Oliver je už po dobe platnosti,
  2. darčekovú kartu s.Oliver nie je možné z technických dôvodov použiť; jedná sa najmä o tieto prípady:
  3. darčekovú kartu s.Oliver nie je možné pripojiť k počítačovému systému predávajúceho,
  4. poškodenie darčekovej karty s.Oliver neumožňuje načítať konkrétne dáta.
  5. z konkrétnych okolností je úplne zrejmé, že držiteľ nakladá s darčekovou kartou s.Oliver neoprávnene.
 12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatniť si darčekovú kartu s.Oliver, ktorá vznikla za podmienok, ktoré nemôže predávajúci ovplyvniť. Jedná sa najmä o dočasnú stratu elektronického alebo telefónneho spojenia na predajni.
 13. Po uplynutí doby platnosti darčekovej karty s.Oliver nemá držiteľ ani kupujúci právo žiadať od predávajúceho akékoľvek plnenie ani náhradu škody, a to ani za nevyčerpanie nominálnej hodnoty takejto darčekovej karty s.Oliver.
 14. Práva z chybného plnenia vzťahujúce sa k tovaru s.Oliver, ktorý bol zaplatený darčekovou kartou s.Oliver, sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho http://klub.soliver.cz a v tlačenej podobe v každej kamennej predajni. V prípade neodstrániteľnej chyby tovaru s.Oliver, na základe ktorej držiteľ darčekovej karty s.Oliver odstúpi od kúpnej zmluvy na tovar, má držiteľ právo požadovať od predávajúceho buď vrátenie peňazí, alebo bezplatné vydanie novej darčekovej karty s.Oliver v nominálnej hodnote kúpnej ceny reklamovaného tovaru.
 15. Tieto Pravidlá používania darčekových kariet s.Oliver tvoria dodatok Reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho http://klub.soliver.cz a v tlačenej podobe v každej predajni.
 16. Kupujúci zaplatením darčekovej karty s.Oliver potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia darčekovej karty s.Oliver uvedenými v týchto Pravidlách používania darčekových kariet s.Oliver a zaväzuje sa s nimi zoznámiť držiteľa takejto darčekovej karty s.Oliver, vrátane dátumu kúpy.
 17. Darčeková karta s.Oliver neslúži ako kreditná či platobná karta, elektronický platobný ani peňažný prostriedok a nie je platobnou službou v zmysle príslušných právnych predpisov.
 18. Na všetky ďalšie práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách ani v Reklamačnom poriadku predávajúceho, platia všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky.
 19. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. Tieto pravidlá sú k dispozícii na webových stránkach http://klub.soliver.cz a v tlačenej podobe na pokladniach predajní s.Oliver.

© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.