Česká republika - Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s reklamací zboží

Společnost s.Oliver CZ, s.r.o., se sídlem Želetavská 1449/9, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27141209 („s.Oliver“) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří uplatnili nároky z vad zboží prodávaného v prodejnách společnosti s.Oliver (dále jen „reklamace“).

 1. Správce údajů

  Správcem údajů je s.Oliver, adresa pro komunikaci: Želetavská 1449/9, Michle, 140 00 Praha 4, tel. email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 2. Právní důvod zpracování

  s.Oliver zpracovává mé osobní údaje na základě:

  • čl. 6, odst. 1 písm. b) Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy, jehož jsem stranou jako subjekt údajů, a
  • čl. 6, odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR pro účely oprávněných zájmu s.Oliver.
 3. Způsob zpracování

  Osobní údaje zákazníků budou zařazeny do databáze, ve které jsou uchovávána data týkající se reklamací zboží zákazníky společnosti s.Oliver. Osobní budou následně zpracovávány společností s.Oliver za účelem vyřešení příslušné reklamace.

 4. Rozsah zpracování

  Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, kontakt (telefonní číslo, email nebo jiný kontaktní údaj poskytnutý zákazníkem).

 5. Doba zpracování

  Doba nezbytně nutná k vyřešení reklamace, uplatnění nároků zákazníka a práv společnosti s.Oliver, nejdéle však do uplynutí 3 let od oznámení vyřešení reklamace ze strany společnosti s.Oliver, resp. po přiměřenou dobu odpovídající plnění povinností ze smlouvy a oprávněným zájmům s.Oliver (včetně např. plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů); poté budou poskytnuté osobní údaje smazány, resp. ponechány v databázi pouze anonymizované statistiky týkající uplatněných reklamací.

 6. Právo na přístup

  Máte právo získat od správce informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a získat přístup k těmto osobním informacím. Informace budou poskytnuty elektronicky ve strojově čitelném formátu. Poskytnutí údajů není zpoplatněno, pokud žádosti o ně nebudou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. V takovém případě je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 7. Právo na opravu

  Máte právo požadovat od správce opravu špatných, nebo doplnění neúplných údajů. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje u správce nejsou aktuální nebo jsou neúplné, prosím informujte jej o tom.

 8. Právo na přenositelnost

  Máte právo, aby správce předal Vaše údaje jinému správci a to automatizovaně, ve strukturovaném strojovně čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, proběhne předání přímo druhému správci. V opačném případě budou Vaše údaje pro předání doručeny Vám.

 9. Právo na omezení zpracování

  Máte právo, aby správce bez odkladu omezil zpracovávání Vašich údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uloženy do doby, než pomine účel jejich zpracování, ale mohou být dále zpracovány jen z důvodu stanoveného právními předpisy, příp. na základě Vašeho souhlasu.

 10. Právo na výmaz

  Máte právo, aby správce vymazal Vaše údaje, bez zbytečného odkladu, pokud již pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

 11. Právo vznést námitku

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a to jakoukoliv formou na kontaktní údaje správce.

 12. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

  Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), a to ohledně činnosti správce nebo příjemce Vašich osobních údajů.

 13. Právo údaje neposkytnout

  Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout, osobní údaje poskytujete pouze na základě Vašeho osobního rozhodnutí. Pokud tak neučiníte, nebude však společnost s.Oliver moci Vaše osobní údaje zpracovávat k účelu, za kterým jí byly poskytnuty, a tedy plnit své zákonné a smluvní povinnosti ve vztahu k Vámi uplatněné reklamaci.

 14. Způsob komunikace

  Správce přijímá informace v listinné i elektronické formě na své kontaktní údaje. Správce poskytuje informace v elektronické podobě na e-mailovou adresu, pokud nepožádáte o jejich poskytnutí listinnou formou.

 15. Další zpracování

  Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být s.Oliver předávány k dalšímu zpracování (dále jen „zpracovatel“), který poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny dalším zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě nebo automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené platnými právními předpisy.


© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.