Slovensko - Reklamační řád

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka spoločnosti s.Oliver Slovakia, s.r.o, IČO 35860685, so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, v pripade, že i napriek všetkému úsiliu spoločnosti s.Oliver o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

  Právo kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou a zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) musí byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom (napr. vyvesením na predajni). V prípade, že kupujúci zistí, že textilný tovar nebol pri preberaní v zhode s kúpnou zmluvou alebo sa vyskytne na textilnom tovare vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo vadu textilného tovaru nie je možné považovať a reklamáciu nie je možné uplatniť v prípade, že:

  • zmena vlastností textilného tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu či mechanického poškodenia,
  • zmena vlastností textilného tovaru vznikla v dôsledku nevykonania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávneho vykonania,
  • reklamácia sa týka vady, pre ktorú bola stanovená nižšia cena,
  • ide o použitý textilný tovar a vada zodpovedá miere použitia alebo opotrebenia, ktorú mal textilný tovar pri preberaní kupujúcim,
  • textilný tovar je už opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty.
 2. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

  Kupujúci by mal reklamáciu uplatniť v mieste, v ktorom textilný tovar zakúpil. Kupujúci má však právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, poprípade v mieste podnikania alebo v sídle predávajúceho. Výnimkou je uplatnenie reklamácie u osoby, ktorá je určená v záručnom liste k vykonaniu záručnej opravy. Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady. V prípade, že kupujúci bude textilný tovar po zistení vady naďalej používať a spôsobí tak rozsiahlejšie poškodenie, nebude reklamácia uznaná. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného rozhodovať o reklamácii na predajni po celú dobu prevádzky. Kupujúci je povinný dokladovať, že jeho nárok na riešenie reklamácie je oprávnený, tzn. doložiť miesto a čas uskutočnenia kúpy a cenu zakúpeného textilného tovaru. Vyššie uvedené náležitosti doloží kupujúci pokladničným dokladom, záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci zodpovedá za to, že reklamovaný textilný tovar je odovzdávaný k riešeniu reklamácie v stave zodpovedajúcim všeobecným zásadám hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť vybavenie reklamácie. Je však dôležité dbať na to, aby sa údržbou (napr. praním) znečisteného textilného tovaru nezmenil charakter reklamovanej vady.

 3. ZÁRUČNÁ DOBA

  Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je zvláštnym právnym predpisom stanovená záručná doba dlhšia. U použitého textilného tovaru môže byť zodpovednosť za vady v okamihu prevzatia skrátená až na 12 mesiacov. Predávajúci je však povinný túto skutočnosť s kupujúcim dohodnúť a uviesť na doklade o predaji textilného tovaru. Právo na reklamáciu zaniká, ak nie je uplatnené v záručnej dobe. Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný tovar po skončení opravy prebrať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť nová záručná doba, a to od dátumu prevzatia nového tovaru. Pri výmene poškodenej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba na vymenenú súčasť textilného tovaru. Záručnú dobu nie je možné zamieňať s životnosťou textilného tovaru, tj. dobu, v rámci ktorej je tovar pri správnom používaní a údržbe, vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a intenzite užívania, schopný vydržať.

 4. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

  Predávajúci je povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník je povinný vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil. Čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje. Ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, príp. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by šlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdenie oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar k záručnej oprave tretej osobe. V takom prípade nemá kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy. Kupujúci je povinný prevziať tovar k dátumu uvedenom na potvrdení o vybavení reklamácie. Ak si nevyzdvihne kupujúci tovar do 6 mesiacov od vyznačeného dátumu, a bol v tejto lehote aspoň raz vyzvaný k prebratiu tovaru, má predávajúci právo tovar zlikvidovať.

 5. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

  V prípade, že textilný tovar nie je pri preberaní kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. V prípade, že nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovat' primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 6. ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

  Vady, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita textilného tovaru, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú vady odstrániteľné. Posúdenie charakteru vady náleží predávajúcemu. V takomto prípade je predávajúci povinný vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a tovar opravit'. V prípade, že nie je vyššie uvedený postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že sa na textilnom tovare objaví rovnaká odstrániteľná vada i po predchádzajúcich najmenej dvoch opravách, alebo sa vyskytnú na textilnom tovare súčasne minimálne tri odstrániteľné vady, má kupujúci rovnaké práva, akoby šlo o vadu neodstrániteľnú.

 7. NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

  Vady, ktoré nie je možné odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu textilného tovaru, sú vady neodstrániteľné. Kupujúci je v takomto prípade oprávnený požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade inej neodstrániteľnej vady veci, ktorá však nebráni v jej užívaní (napr. vady estetickej), a zákazník nepožaduje výmenu tovaru, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. V prípade vrátenia finančných prostriedkov alebo poskytnutia primeranej zľavy z kúpnej ceny, sa postupuje zhodnou formou ako pri predaji. Zákazník vždy obdrží finančné prostriedky v tej forme, v akej za tovar platil.

 8. RIEŠENIE SPOROV

  Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom príslušným riešiť alternatívne spory s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. 1. 2017.


© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.