Česká republika - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzuji tímto, že uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti s.Oliver CZ, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1449/9, 140 00, IČO: 27141209 („s.Oliver“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefon, pohlaví, jakož i
 • elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení členství v klubu s.Oliver odhlášením dle čl. 5 Všeobecných pravidel zákaznického klubu nebo ukončení činnosti tohoto klubu.

Beru na vědomí, že:

 • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla s.Oliver CZ, zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě;
 • s.Oliver osobní údaje zlikviduje, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány;
 • mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz);
 • nemám povinnost osobní údaje s.Oliver poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky, avšak s.Oliver mi nebude moci poskytovat výhody spojené s členstvím v klubu s.Oliver a moje členství nevznikne, příp. bude ukončeno.

s.Oliver jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

 • zařazení do databáze členů s.Oliver klubu,
 • účasti ve věrnostním programu zákazníků s.Oliver CZ,
 • účasti na markentingových a společenských akcích s.Oliver CZ,
 • nabízení obchodu nebo služeb společnosti s.Oliver CZ, společností tvořících s.Oliver CZ koncern jejích obchodních partnerů,
 • provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování členů s.Oliver klubu nebo jiných forem personifikace,
 • zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou společností s.Oliver CZ předávány k dalšímu zpracování společnosti Risorsa CZ s.r.o., Lůčky 486, Lukov u Zlína 763 17, IČ: 28293053 (dále jen „zpracovatel“), která poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách s.Oliver http:klub.soliver.cz/gdpr.

Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem o ochraně osobních údajů, Nařízením GDPR nebo zvláštními právními předpisy.

Svým souhlasem stvrzuji, že na mé přihlášce jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného s.Oliver a s všeobecnými pravidly zákaznického klubu s.Oliver, a že je považuji za srozumitelné a jasné.

Kontaktní údaje správce:
Adresa: s.Oliver CZ, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1449/9, 140 00
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 257 190 411


© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.