Slovensko - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto potvrdzujem, že dobrovoľne a slobodne poskytujem prevádzkovateľovi, spoločnosti s.Oliver Slovakia, s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 860 685, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29119/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „s.Oliver“) súhlas so spracúvaním týchto mojich osobných údajov:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“) a pohlavie, ako aj
 • elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach

v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( ďalej len „Nariadenie GDPR“), a to až do odvolania tohto súhlasu, príp. do ukončenia členstva v klube s.Oliver odhlásením podľa Všeobecných pravidiel zákazníckeho klubu alebo ukončenia činnosti tohto klubu.

Beriem na vedomie, že:

 • mám právo získať prehľad o tom, aké Osobné údaje má Prevádzkovateľ k dispozícii;
 • mám právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim Osobným údajom, ich opravu, aktualizáciu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania, vzniesť námietku proti spracúvaniu alebo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu sídla s.Oliver alebo zaslaním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
 • mám právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu vrátane profilovania, v rozsahu, v ktorom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode;
 • spoločnosť s.Oliver moje osobné údaje zlikviduje, len čo pominie účel, na ktorý ich spracúvala;
 • mám právo na prenositeľnosť poskytovaných údajov;
 • mám právo na podanie sťažnosti na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, telefónne č.: +421 /2 3231 3214, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
 • nemám povinnosť poskytnúť spoločnosti s.Oliver svoje osobné údaje, pričom keď ich neposkytnem, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky, spoločnosť s.Oliver mi však nebude môcť poskytnúť výhody spojené s členstvom v klube s.Oliver a moje členstvo nevznikne, príp. bude ukončené.

Spoločnosť s.Oliver ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov na tieto účely:

 • zaradenie do databázy členov klubu s.Oliver,
 • účasť vo vernostnom programe zákazníkov spoločnosti s.Oliver,
 • účasť na marketingových a spoločenských podujatiach spoločnosti s.Oliver,
 • ponúkanie obchodu alebo služieb spoločnosti s.Oliver, spoločností tvoriacich koncern s.Oliver a ich obchodných partnerov,
 • realizácia marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania sa členov klubu s.Oliver alebo iných foriem personalizácie,
 • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, sms či inou formou elektronickej komunikácie.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje bude spoločnosť s.Oliver zdieľať so spoločnosťou Risorsa CZ s.r.o., so sídlom Lůčky 486, 763 17 Lukov, IČ: 282 93 053, spisová značka: C 59132 vedená u Krajského súdu v Brne (ďalej len „sprostredkovateľ“), ktorá poskytuje dostatočné záruky zavedenia postačujúcich technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. V prípade, že v čase spracúvania osobných údajov dôjde ku zmene sprostredkovateľa, budú informácie o novom sprostredkovateľovi/nových sprostredkovateľoch uvedené na internetovej stránke s.Oliver http:klub.soliver.cz/gdpr-sk.

Osobné údaje budú spracúvané sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa len na základe uzavretej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje môžu byť takisto sprístupnené alebo prenesené akémukoľvek miestnemu regulačnému, vykonávaciemu, verejnému orgánu alebo súdu, ak to od prevádzkovateľa vyžaduje zákon alebo tento orgán.Beriem na vedomie, že ostatní sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej podobe, a to vlastnými zamestnancami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Svojim súhlasom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne oboznámil(a) s vyššie uvedenými informáciami a so znením súhlasu so spracúvaním osobných údajov poskytovaného spoločnosti s.Oliver a so všeobecnými pravidlami zákazníckeho klubu s.Oliver, a že ich považujem za zrozumiteľné a jasné.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Adresa: s.Oliver SK, so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 257 190 411


© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.